دفتر اسناد رسمی 108 شیراز

خدمات مورد ارائه

  •  تنظیم سند معاملات - اقرارنامه - گواهی امضا - کلیه کارهای مربوط به اسناد

سایر اطلاعات :

  • نام مدیر: ایزدی    تلفن: 37389221 - 37362931 - 37390778 - 37364846


    آدرس: شیراز-شیراز - شاهزاده قاسم - احمدی نو - سمت چپ - کوچه اول - درب 5 - سمت چپ


    ایمیل:


    سایت: