دارالترجمه رسمي سفير شيراز

خدمات مورد ارائه

 •  ترجمه رسمي اسناد و مدارك به زبان هاي مختلف خارجي با تاييد دادگستري و وزارت خارجه و سفارت خانه هاي مختلف خارجي در ايران-تاييد مدارك در سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي-تاييد مدارك در وزارت علوم و بهداشت -تاييد كليه مدارك تحصيلي دبيرستان در آموزش و پرورش-ترجمه متون دانشگاهي

سایر اطلاعات :

 • نام مدیر: رضوان توكل پور


  ٠٩١٧٠٥٠٣٠١٨


  تلفن: ٠٧١٣٢٣٦٢٨٠١


  آدرس: شیراز-شيراز خيابان زند حد فاصل صورتگر و پوستچي روبروي دانشكده پزشكي جنب اداره شهركهاي صنعتي ساختمان البرز طبقه زيرزمين دفتر ترجمه رسمي سفير شيراز


  ایمیل: Safir.translation93@gmail.com


  سایت: